Mã SP:
01 - Người Ba Na
Mã SP:
02 - Người Bố Y
Mã SP:
03 - Người Brâu
Mã SP:
04 - Người Bru Vân Kiều
Mã SP:
05 - Người Chăm
Mã SP:
06 - Người Chơ Ro
Mã SP:
07 - Người Chu Ru
Mã SP:
08 - Ngừoi Chứt
Mã SP:
09 - Người Co
Mã SP:
10 - Người Cống
Mã SP:
11 - Người Cơ Ho
Mã SP:
12 - Người Cờ Lao
Mã SP:
13 - Người Cơ Tu
Mã SP:
14 - Người Dao
Mã SP:
15 - Người Ê Đê
Mã SP:
16 - Người Gia Rai
Mã SP:
17 - Người Giáy
Mã SP:
18 - Người Giẻ Triêng
Mã SP:
19 - Người Hà Nhì
Mã SP:
20 - Người Hoa
Mã SP:
21 - Người H Rê
Mã SP:
22 - Người Kháng
Mã SP:
23 - Người Khơ Me
Mã SP:
24 - Người Khơ Mú
Mã SP:
25 - Người Kinh
Mã SP:
26 - Người La Chí
Mã SP:
27 - Người La Ha
Mã SP:
28 - Người La Hủ
Mã SP:
29 - Người Lào
Mã SP:
30 - Người Lô Lô
Mã SP:
31 - Người Lự
Mã SP:
32 - Người Mạ
Mã SP:
33 - Người Mảng
Mã SP:
34 - Người M Nông
Mã SP:
35 - Người Mông ( Người Mèo )
Mã SP:
36 - Người Mường
Mã SP:
37 - Người Ngái
Mã SP:
38 - Người Nùng
Mã SP:
39 - Người Ơ Đu
Mã SP:
40 - Người Pà Thẻn
Mã SP:
41 - Người Phù Lá
Mã SP:
42 - Người Pu Péo
Mã SP:
43 - Người Ra Glai
Mã SP:
44 - Người Rơ Măm
Mã SP:
45 - Người Sán Chay
Mã SP:
46 - Người Sán Dìu
Mã SP:
47 - Người Si La
Mã SP:
48 - Người Tà Ôi
Mã SP:
49 - Người Tày
Mã SP:
50 - Người Thái ( Việt Nam )
Mã SP:
51 - Người Thổ
Mã SP:
52 - Người Xinh Mun
Mã SP:
53 - Người Xơ Đăng
Mã SP:
54 - Người X Tiêng